อบรมความปลอดภัย 6 ชม ต้องอบรมหัวข้อหรือหมวดหมู่ใดบ้าง

0 Comments

อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม หลักสูตรนี้มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับพนักงานใหม่ หรือผู้ที่ต้องเปลี่ยนการทำงาน มีการเปลี่ยนพื้นที่การทำงาน เปลี่ยนเครื่องจัก อุปกรณ์ต่างๆ ควรได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เป็นไปตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกำหนดหลักสูตรที่ใช้อบรม แต่หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องได้มาตรฐานสากลหรือเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ควรมีหัวข้อหรือประกอบไปด้วยหมวดหมูวิชา ดังต่อไปนี้

1.หมวดวิชาเกี่ยวกับ ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 1.5 ชั่วโมง หมวดหมู่นี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน ความหมาย คำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนั้นในหมวดหมู่นี้ผู้เข้ารับการอบรมยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน ไปจนถึงแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน

2.หมวดวิชาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาในการอบรมประมาณ 1.5 ชั่วโมง หมวดหมู่นี้คือหนึ่งในหลักสูตรอบรมความปลอดภัย 6 ชม ที่สำคัญมาก ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบเกี่ยวกับข้อกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สามารถปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

3.หมวดวิชาเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาในการอบรม 1.5 ชั่วโมง ในหมวดหมู่นี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้ทราบถึงข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ ในการทำงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานมากที่สุด ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตามให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ข้อบังคับ กฎระเบียบต่างๆ คือมาตรฐานในการทำงาน

การอบรมความปลอดภัย 6 ชม หลักๆ แล้วจะมี หมวดวิชาเกี่ยวกับ ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน หมวดวิชาเกี่ยวกับกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและ หมวดวิชาเกี่ยวกับ ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

หากนายจ้างต้องการส่งพนักงานเข้ารับการ อบรมความปลอดภัย 6 ชม สามารถทำได้ไม่ยากเพราะมีหลายสถาบันที่รับอบรมด้านในการทำงาน เลือกสถาบันที่รับอบรมความปลอดภัย 6 ชม ที่น่าเชื่อถือ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 สถาบันที่ได้รับความไว้วางใจอย่างแพร่หลาย ทีมงานวิทยากรผู้อบรมความปลอดภัย 6 ชม มีทั้งความรู้และมีความสามารถ ถ่ายทอดวิชาความรู้ได้เป็นอย่างดีเพื่อให้พนักงานที่เข้ารับการอบรมความปลอดภัย 6 ชม เกิดความรู้ความเข้าใจในการทำงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

Tags:

Recent Posts

Tags