อบรมความปลอดภัย 6 ชม

อบรมความปลอดภัย 6 ชม ต้องอบรมหัวข้อหรือหมวดหมู่ใดบ้าง

0 Comments

อบรมความปลอดภัย 6 ชม หลักสูตรนี้มีความสำคัญอย่างมาก สำหรับพนักงานใหม่ หรือผู้ที่ต้องเปลี่ยนการทำงาน มีการเปลี่ยนพื้นที่การทำงาน เปลี่ยนเครื่องจัก อุปกรณ์ต่างๆ ควรได้รับการอบรมก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เป็นไปตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2554 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้มีการกำหนดหลักสูตรที่ใช้อบรม แต่หลักสูตรที่ใช้อบรมต้องได้มาตรฐานสากลหรือเป็นหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง อบรมความปลอดภัย 6 ชม ควรมีหัวข้อหรือประกอบไปด้วยหมวดหมูวิชา ดังต่อไปนี้ 1.หมวดวิชาเกี่ยวกับ ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาในการอบรม ประมาณ 1.5 ชั่วโมง หมวดหมู่นี้จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการพื้นฐาน ความหมาย คำนิยามต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Recent Posts

Tags